banner198

Zimmet Suçunda İyi Hal İndirimi ve Uzlaşma

Hâkimin takdiri indirim hakkı, uygulamada iyi hal ya da saygınlık indirimi olarak da bilinen ve failin cezada indirim görmesine neden olan bir düzenlemedir.

Zimmet Suçunda İyi Hal İndirimi ve Uzlaşma
banner145

Zimmet Suçunda İyi Hal İndirimi ve Uzlaşma

Hâkimin takdiri indirim hakkı, uygulamada iyi hal ya da saygınlık indirimi olarak da bilinen ve failin cezada indirim görmesine neden olan bir düzenlemedir. İyi hal indirimi, failin suçu işledikten sonra başlayan soruşturma ve yargılama sürecinde davranışları, nasıl hareket ettiği, mahkemeye ve yetili merciilere yardımcı olup olmadığı ve sosyal durumu gibi metrikler değerlendirilerek uygulanır.

İyi hal indirimi düzenlemesi, TCK md.62 ile hüküm altına alınmış olup zimmet suçu nedeniyle sanık sıfatını haiz olan kişi, öngörülen koşulları karşıladığı takdirde iyi hal kapsamında 1/6 oranca ceza indiriminden yararlanabilir.

Zimmet suçuna ilişkin uygulamada merak edilen kalemlerden birisi de bu suç kapsamında uzlaştırma prosedürünün takip edilip edilemeyeceğidir. TCK md.247 zimmet suçu, uzlaşma yoluna gidilebilecek suçlardan değildir. Bu itibarla, zimmet suçu nedeniye yapılan soruşturmada kovuşturmaya gerek görüldüğü takdirde iddianame düzenlenir ve yargılama başlar. Zimmet suçunu konu alan yargılamalar, ağır ceza mahkemesi eliyle yürütülür.

Zimmet Suçunda Tutuklama ve Adli Kontrol

Zimmet suçu, TCK düzenlemeleri ile oldukç ağır cezai yaptırıma bağlanmış bir suçtur. Fakat, herhangi bir suç için öngörülen cezanın yüksek olması ya da suçun işlendiğine kesin kanaat edilmesi, tutuklama için kafi sebepler değildir. Kamu görevlisinin delilleri ortadan kaldırma ya da somut kaçma tehlikesi mevcut olmadığı takdirde tutuklama veyahut adli kontrol kararı uygulanması hukuka aykırıdır.

CMK md.100/3 düzenlemesi ile tutuklama gerekçesi kabul edilen haller hükme bağlanmıştır. Burada ifade edilen katalog suçlar nedeniyle mahkemenin, haricen tutuklama sebebi araştırması yapmaksızın tutuklamaya karar verebilmesi mümkündür. Bu noktada kişi, tutuklama nedeninin mevcut olmadığını iddia edebilir fakat kişi, iddiasını ispatla mükelleftir.

Ceza Muhakemesi Kanunu md.100/3’te, TCK md.247’de düzenlenen zimmet suçu değil, 4389 sayılı BK kararı md.22’de ifade edilen zimmet suçu bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile hüküm altına alınan zimmet suçunda, banka yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve mensupları tarafından işlenen zimmet yer alır. Söz konusu kişilerin fail olduğu zimmet suçunda tutuklama sebebinin varlığı karine kabul edilir.

Zimmet Suçunda Ceza Ertelemesi

Ceza yargılamasında mahkeme, 2 yılın daha altında süreli hapis cezasına hükmederse sanık hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verilebilir. Erteleme kararı verilebilmesi için sanığın, geçmişte kasıtlı bir suç sebebiyle 3 aydan daha fazla hapis cezası almamış olması gereklidir. Ertleme kararı ile sanık hakkında 1 yıl ile 3 yıl arasında denetim süresi öngörülerek hapis cezasının uygulanmaması sağlanır. Kişi, belirlenen sürede yükümlülüklerine muhalefet etmediğii ve kasten bir suça karışmadığı takdirde cezası infaz edilmiş sonucu doğar. Zimmet suçu söz konusu olduğunda temel cezaya göre cezanın ertlenmesi kararı verilebilmesi mümkün değildir fakat indirim bazı indirim sebeplerinin mevcudiyeti halinde cezanın erlenmesi kararı verilebilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER