banner198

Av. Semih Değimin açıklaması!

Çankırı Belediyesi avukatlarının yeni yılın son günü basına yaptıkları açıklamaya karşı, Av. Semih Değimin yaptığı açıklamanın tamamı

Av. Semih Değimin açıklaması!
banner145

Bir önceki haberimizde sözünü ettiğimiz Yunus AVM projesi ile ilgili olarak davacıların avukatı Semih Değim tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni aşağıdadır.

BASIN AÇIKLAMASI

 

"Bizim Çankırı Gazetesi'nin 30.Aralık.2008 ve 01.0cak.2009 ve Yeni Gün Gazetesinin 01.Ocak.2009 tarihli nüshaları ile bir kısım internet sitelerinde Çankırı Belediyesi avukatlarının yaptıkları açıklamalar ile;  "(Çarşamba Pazar Yeri) olarak bilinen mülkiyeti Çankırı Belediyesi'ne ait bulunan taşınmazda yapılan (Alışveriş Merkezi) inşaatının önündeki tüm hukuki engellerin kalktığı ve inşaata devam edileceği" beyan edilmiştir. Buna ilişkin açıklamalar ve açıklamaların yorumları muhtelif gazete ve internet sitelerinde yapılmak suretiyle, kamuoyunda bütün hukuki sorunların çözüldüğü intibaı yaratılmaya çalışılmaktadır.

 

Gerek mesleki ve gerekse hemşehri sorumluluğumuzla -bugüne kadar- bu hukuki sorun ile ilgili açıklama yapmayı uygun görmedik.

 

Bu hukuki sorunu siyasi malzeme' haline getirmeye çalışan belirli güruhların varlığını kamuoyu tespit ve takdir etmektedir. Kamuoyuna "zihin çelmesi" takmak isteyen ve bugüne kadar muvaffak olamayan bu güruha kurum avukatlarının da iştirak etmesi, şahsımızı ziyadesi ile üzmüş bulunmaktadır.

 

5187 sayılı Basın Kanunu'nun 19/2 maddesi,"Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hakim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa (görüş) yayımlayan kişilerin” cezalandırılacağını amirdir. Keza 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 277. ve 278’inci maddelerinde “Yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı” etkilemeye teşebbüs etmek yasaklanmış bulunmaktadır.

 

Kamuoyunun şunu bilmesinde yarar vardır: "Çarşamba Pazarı" olarak bilinen 790 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin açmış bulunduğumuz dava ile ilgili olarak Danıştay 6. Dairesi'nde incelemesi devam eden davada verilmiş bulunan YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI halen devam etmektedir. Bu davada ileri sürdüğümüz hukuka aykırı imar planı değişikliğine ilişkin iddiamız ve davalı Çankırı Belediyesi'nin savunması nezdinde Yüksek Mahkemece verilen 14.03.2008 tarihli "Yerel Mahkemenin ve idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin verilen karara davalı idare tarafından yapılan itiraz da 16.05.2008 tarihli karar ile red edilmiş bulunmaktadır. Halen bu hususlarla ilgili olarak yargılama ve yürütmeyi durdurma kararı devam etmektedir.

 

İmar planlarına ilişkin, açılan iptal davalarının icra dairelerince infaz edilebilme olanağı bulunmamaktadır. Bu husus, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28/2 maddesi ile derpiş edilmiştir. İdareler mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarını aynı yasanın 28/1 maddesi uyarınca derhal veya halin icaplarına göre en geç otuz gün içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Dolayısı ile yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde yapmış bulunduğumuz bir icra takibi bulunmadığı gibi böyle bir icra takibine de gerek bulunmamaktadır. İdare kendiliğinden bu kararı yerine getirmekle yükümlüdür. Yerine getirilmemesi 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257.nci maddesine göre suç teşkil etmektedir.

 

Davalı idare, Yüksek Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde hukuka açıkça aykırı olduğu belirtilen" işlemini durdurmuş bulunmaktadır. Bu durdurma çerçevesinde Yüksek Mahkeme'nin  karar sonucunu bekleyeceği de aşikardır. Kaldı ki, yürütmeyi durdurma kararı, hem yerel mahkemenin kararını ve hem de hukuka açıkça aykırı bulunan idari işlemi durdurucu nitelik ve kuvvettedir. Bu kararın icra mahkemesince verilen bir iptal kararı ile ortadan kalktığı zehabını doğuracak beyan ve yorumlar yapmak ve siyasi araç haline getirmeye çalışmanın hukuka ve vicdana ne ölçüde sığdığının takdirini, kamuoyu ve ilgili kurumlar elbette yapacaklardır.

 

Bu davayı siyasi bir çıkar vasıtası haline getirmeye çalışan bezirganların at oynatacağı alan değildir burası. Bu bir hukuksal sorundur ve kendi mecrasında halledilmesi gerekmektedir. Seçim heyecanlarının ve dolayısı ile hırsların akla galebe çalabileceği bir ortamda sosyal barışı zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

 

Yeri gelmiş iken, kamuoyunda yanlış dillendirilen bir söylentiyi de düzeltmek isteriz; Bu davanın taşınmazın eski yer sahipleri ve kamulaştırmanın geri alınması konusu ile ilgisi bulunmamaktadır. Keza bu davanın yeni yapılan pazaryeri ve terminal alanı ile de ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu alanlarla ilgili herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı da bulunmamaktadır. Bu alanlarla ilgili yapılan durdurmalar, tamamen idare ve müteahhidin takdiri ile gerçekleşmiş bulunmaktadır.

 

İhaleler ile ilgili dava, belirtilenin aksine kesinleşmemiş bulunmakta olup, karar düzeltme aşamasındadır. Yine söz konusu alanda yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde durdurulan inşaatın, ihalelerin iptali davası ile alakası da bulunmamaktadır.

 

Siyasi mülahazalarla hareket eden ve bu dava ile ilgisi bulunmayan herkesin yapması gereken tek bir şey vardır: 

 

-Bırakın yargı işini yapsın.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 01.01.2009

 

Av. Semih Değim"

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER